Hyppää sisältöön

Kuntoutuspalvelut

Pirkanmaan sote-uudistushankkeessa kuntoutus kuului vuosina 2020-2021 osaksi avosairaanhoidon kehittämiskokonaisuutta, jonka aikana kuntoutusta kehitettiin pääasiassa suoravastaanottojen ja kotikuntoutuksen toimintamallien osalta. Vuodesta 2022 alkaen kuntoutus sai PirSOTE-hankkeessa oman hankesalkun, tarkoituksena kehittää kuntoutusta omana laajempana kokonaisuutena.

Kuntoutuksen toimenpiteiden tarkoituksena on kehittää kuntoutuspalveluita yhtenäisempään suuntaan hyvinvointialuetta kohti. Kuntoutuksen toimintakäytäntöjen kehittämistä ja käyttöönottoa tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden hankesalkkujen, kuntien ja eri sidosryhmien kanssa.

Alle on listattu kuntoutuksen keskeiset kehittämistoimenpiteet vuosille 2022-2023:

  • Suunnitellaan kuntoutuksen yleinen pirkanmaalainen toimintamalli. Parannetaan kuntoutustarpeen tunnistamista eri hoitoketjuissa. Suunnitellaan kuntoutuksen yleinen pirkanmaalainen toimintamalli, sisältäen kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman mukaisesti: tarpeen tunnistamisen, arvioinnin, suunnitelman, päätökset, palvelut ja etuudet, kuntoutujan ympäristöä koskevat toimenpiteet, prosessin seurannan ja arvioinnin
  • Parannetaan kuntoutus- ja työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista sote-keskuksissa. Sote-keskusten monialaisiin asiakasprosesseihin nivotaan asiakkaan tarpeen mukaan työntekijät, jotka tekevät toiminta- ja työkyvyn arviointeja ja toteuttavat kuntouttavaa työtoimintaa
  • Edistetään ja tuetaan Pirkanmaan kotikuntoutusmallin käyttöön ottoa. Lisäksi tuetaan etävastaanottojen käyttöä soveltuvilla kotikuntoutuksen asiakkailla. Kotikuntoutusmalli nivotaan yhteen kotona asumista tukevien palvelukokonaisuuden kanssa
  • Fysioterapeutin vastaanotot ilman lääkärin lähetettä laajenevat kattamaan koko Pirkanmaan. Palvelu on tarkoitettu yli 15-vuotiaille tuki- ja liikuntaelinoireisille. Suora vo-mallin käyttöön ottoja tuetaan ja jatketaan koko hankekauden ajan
  • Hyödynnetään etäkuntoutusta tukemaan kasvokkain tapahtuvia vastaanottoja, esimerkkinä kotikuntoutuksen asiakkaat. Tuetaan etäkonsultaatioiden käyttöön ottoa esimerkiksi fysiatrin konsultaatiota vaativissa tilanteissa (ft.n suoravastaanotot)
  • Yhtenäistetään lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit valtakunnallisten kriteerien mukaisesti. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kehitetään kuntoutustarpeen tunnistamiseen, arviointiin ja seurantaan kuntoutuksen tavoitteellisuutta korostava toimintakykylähtöinen malli, jota jalkautetaan ainakin suurimmissa sote-keskuksissa. Alueellinen kuntoutuksen työryhmä sopii ja kehittää yhteisiä maakunnan lääkinnällisen kuntoutuksen käytäntöjä
  • STM:n koordinoima kuntoutustutkimus: Testataan Promis-toimintakykymittarin soveltuvuutta tules-asiakkailla

Lisätietoa: