Hyppää sisältöön

Ajankohtaista liikkumisen tuesta

| Blogi, Yleinen

Tulevan vammaispalvelulain mukaista liikkumisen tuen kokonaisuutta on työstetty Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen, hyvinvointialueen valmistelun, kuntaedustajien ja Tuomi Logistiikan yhteistyönä.

Keväällä järjestettiin vammaisneuvostoille ja vammaisalan järjestöille tilaisuus, jossa liikkumisen tuen valmistelusta käytiin aktiivista keskustelua. Neuvostojen ja järjestöjen edustajilta nousi tällöin toive päästä rauhassa tutustumaan valmisteilla olleisiin kuljetuspalvelun ohjeisiin, joten liikkumisen tukea valmistelevassa työryhmässä päätettiin järjestää näitä koskeva kommenttikierros.

Kuljetuspalveluohjeen luonnos sekä omavastuukonseptin luonnos lähetettiin vammaisneuvostoille sekä järjestöedustajille kommentoitavaksi juuri ennen kesälomia, ja vastausaikaa oli elokuun loppuun asti. Samaan aikaan lähetettiin myös kuljetuspalvelua koskeva asiakaskysely, jonka vastauslinkkiä jaettiin vammaisneuvostojen sekä -järjestöjen kautta. Molemmat kyselyt toteutettiin Webropol-lomakkeella, mutta pyynnöstä kysymykset lähetettiin parille vastaajalle myös Word-tiedostona.

Asiakaskyselyyn saatiin palvelun käyttäjiltä yli sata vastausta, mikä oli ilahduttava määrä! Kyselyssä kartoitettiin muun muassa palvelunkäyttäjien ajatuksia kuljetuspalveluun liittyvästä saattajapalvelusta, halukkuudesta palveluliikenteen käyttöön sekä muun julkisen liikenteen käyttöön saattajan kanssa, ajatuksia matkustusalueen laajuudesta sekä palvelun tilausajoista.

Kommentteja kuljetuspalveluohjeen sekä omavastuiden luonnoksiin saatiin yhdeksältä vammaisneuvostolta sekä yhdeksältä järjestöltä. Kysymykset olivat osin samoja kuin asiakaskyselyssä, mutta kommenttikierros oli asiakaskyselyä laajempi ja se sisälsi enimmäkseen avoimia kysymyksiä. Vastausten koonti käytiin läpi vammaisneuvostoille ja -järjestöille järjestetyssä tilaisuudessa syyskuun loppupuolella. Tilaisuudessa heräsi runsaasti hyvää keskustelua, mistä lämpimästi kiitän kaikkia osallistuneita.

Taksien tilausaikoja kommentoitiin paljon. Osa vastaajista koki kohtuuttomaksi tunnin mittaisen tilausajan, osassa vastauksissa puolestaan todettiin, että ajat ovat kohtuulliset, mikäli ne mahdollistavat kuljetusten järjestämisen asianmukaisesti. Etenkin erityisiä tarpeita huomioidessa tarvitaan aikaa soveltuvan kyydin järjestämiseksi. Sekä asiakaskyselyssä että kommenttikierroksella valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että kyyti tulee saada niin nopeasti kuin mahdollista myös sellaisessa tilanteessa, jossa asiakkaalla ei ole ehdotonta perilläoloaikaa. Vajaa 30 % vastaajista kummassakin kyselyssä oli valmis joustamaan tällaisessa tilanteessa lähtöajasta, mikäli tilauksen tekeminen hyvissä ajoin mahdollistaisi kuljetuksen järjestämisen ympäristöystävällisemmin.

Mahdollisuus lainata matkoja ennakkoon seuraavalta kuukaudelta, mahdollisuus matkojen jaksottamiseen myös kuukautta pidemmälle ajalle sekä mahdollisuus tilata kuljetuspalvelumatkoja ympäri vuorokauden nähtiin hyvin tärkeäksi molemmissa vastaajaryhmissä. Merkittävää hajontaa esiintyi palveluliikennettä koskevan kysymyksen kohdalla. Vammaisneuvostojen ja -järjestöjen vastauksissa suurimmalta osin nähtiin tarkoituksenmukaisena tarjota taksikyydin sijasta palveluliikenteen kyytiä, mikäli se sopii asiakkaan reittiin. Palveluliikenne nähtiin tärkeäksi ja kommenteissa nostettiin esiin sen kehittäminen edelleen. Asiakaskyselyssä puolestaan suurempi osa vastaajista ei pitänyt tarkoituksenmukaisena palveluliikenteen kyydin tarjoamista asiakkaalle tilausta tehtäessä. Valitettavasti vastauksista ei pystytä tarkasti analysoimaan sitä, miltä osin vastaajat ovat tarkoittaneet yleistä halukkuutta palveluliikenteen käyttöön ja miltä osin on vastattu kieltävästi esimerkiksi sen vuoksi, ettei oma apuvälineiden tarve mahdollista palvelubussin käyttämistä tai sen vuoksi, ettei vastaajalla ollut riittävästi tietoa palveluliikenteen käytöstä.

Tarkoituksenmukaiset matkustusalueet jakoivat kovasti mielipiteitä. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen nostettiin esiin useassa vastauksessa. Tätä toki valmisteilla oleva uusi lakikin painottaa. Kannatusta sai nykyisen kaltainen oman asuinkunnan ja naapurikunnat kattava alue, mutta melko paljon kannatusta sai myös kuntarajojen sijaan kilometrimääräisiin rajoihin perustuva konsepti. Jokunen vastaaja katsoi, että kaikkialta Pirkanmaalta tulisi saada matkustaa Tampereelle ja osan mielestä matkustusalueena tulisi olla rajoituksetta koko Pirkanmaa. Liikkumisen tuen kokonaisuus ei ole mitenkään yksinkertainen, kun huomioidaan Pirkanmaan maantieteellinen laajuus, keskenään kovin erityyppiset kunnat, palvelunkäyttäjien yksilölliset tarpeet, kuntien nykyiset käytännöt, taksien saatavuus, kustannusten kohtuullisuus sekä se, ettei meillä ole vielä voimassa lakia, jonka pohjalta tulevaisuuden palveluita nyt suunnitellaan.

Paljon keskustelua on käyty sen ympärillä, korostetaanko eri puolilla Pirkanmaata asuvien palvelunkäyttäjien yhdenvertaisuutta keskenään vai yhdenvertaisuutta samalla alueella asuvaan vammattomaan väestöön verrattuna. Pohdintojen lomassa on perehdytty niin uuden lain hallituksen esitykseen sekä kuljetuspalveluita koskevaan oikeuskäytäntöön kuin kommenttikierroksella saatuihin vastauksiin. Omavastuukonseptia sekä liikkumisen tuen soveltamisohjetta työstetään edelleen näiden asioiden pohjalta ja lainsäädäntötyön etenemistä seuraten.

  • Suunnittelija Riitu Nykänen

    Työskentelen sosiaalihuollon suunnittelijana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudessa erityisvastuualueenani on vammaispalvelut. Toimin yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelun, kuntien sekä järjestöjen kanssa.

Kaikki artikkelit