Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee kiinteämmäksi osaksi sote-palveluita

| Hanketiedote, Sote-keskus, Yleinen

Erityisesti tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn kiinnitetään jo nyt huomiota Pirkanmaalla käynnistyneessä pilotissa.

Sote-uudistuksen myötä asiakas voi saada koordinoidumpaa tukea ja ohjausta oman hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen. Erityisesti tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn kiinnitetään jo nyt huomiota Pirkanmaalla käynnistyneessä pilotissa.

- Pirkanmaalla rakennetaan sekä alueellisesti että kunnissa elintapaohjauksen palvelutarjottimia ja palvelupolkuja. Hyvinvointijohtamiselle kehitetään myös tietojohtamisen perusteita, hankepäällikkö Maarit Varjonen-Toivonen kertoo.

Keskeisessä roolissa Pirkanmaan sote-hankevalmistelijoiden kanssa ovat kuntien hyvinvointikoordinaattorit ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt.

- Tämä työ ei ole riippuvainen uudistuksen etenemisestä ja aikatauluista. Uusia hyviä käytäntöjä voidaan ottaa kunnassa käyttöön heti. Työ palvelee sekä kuntalaista että eri alojen ammattihenkilöitä.

Hyte-työ linkittyy myös perusterveydenhuollon avovastaanottopalveluiden päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen. Hankepäällikkö Sari Mäkisen osiossa kehitetään palvelujen sisältöä ja saatavuutta.

Maarit Varjonen-Toivonen vetää hankekokonaisuutta, jossa kiinnitetään huomio ehkäisevän päihdetyön rakenteisiin ja tukeen. Syksyllä kehitetään elintapaohjauksen palvelupolkuja yhdessä kaikkien hankkeitten vetäjien kanssa. Hyte-kokonaisuudet tulevat osaksi kaikkien hankeosioitten palvelujen uudistamista.

Kuntien kulttuuripalveluista tukea sote-keskuksen toimintaan

Maarit Varjonen-Toivonen kertoo, että yksi mielenkiintoinen osio on sote- ja kulttuuripalvelujen yhdyspinta.

- Kunnat tuottavat kulttuurihyvinvointipalveluita kaikille asukkailleen. Nyt soten ja kulttuurin yhteisiä toimintoja pohditaan yhdessä. Miten esimerkiksi kuntien kirjastopalvelut tuotetaan asumispalveluyksiköihin, jotka siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Näistä niin sanotuista Soteku-tehtävistä rakennetaan palvelutarjotin. Sitä varten pitää kartoittaa, millaisilla erilaisilla yhdyspinnoilla kulttuurihyvinvoinnin palveluita Pirkanmaalla on.

– Pirkanmaalla on meneillään useita kulttuurihyvinvoinnin hankkeita, joissa tätä palvelutarjotinta työstetään.

Elintapaohjauksen tiedonkeruu palvelutarjotinta varten

Elintapaohjauksen moniammatillisia palvelupolkuja rakennetaan Pirkanmaan kunnissa. Jotta työtä voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja yhtenäisesti, kuntien tarjoamasta elintapaohjauksesta kootaan parhaillaan tietoa.

Työikäisten elintapaohjauksen alueellinen palvelutarjotin rakennetaan kuntien kanssa yhdessä. Tavoitteena on myös pilotoida alueellista mallia ravitsemusohjauksesta.

- Hyvinvointialue ei saa uudistuksen myötä lisää ravitsemusterapeutteja. Siksi mietimme ravitsemusohjauspalveluita ja niiden kriteereitä alueellisena kokonaisuutena. Minkälaisia palveluita tarjotaan lähipalveluina, mitä keskitettäisiin seudullisesti ja mitkä olisivat nykyisen erikoissairaanhoidon tarjoamia vaativimpia ravitsemusohjauspalveluita.

Jatkossa myös kolmas sektori tulee koordinoidummin mukaan. Koordinaatiotehtävät määritellään monialaisena yhteistyönä ja sisällytetään yhden sote-keskuksen viranhaltijan toimenkuvaan. Kaikille avoimia yhteisökeskuksia kehitetään kansalaistoiminta- ja järjestölähtöisesti. Pirkanmaan erityispiirteet otetaan huomioon.

Kuvassa alueellinen elintapaohjauksen palvelutarjottimen hahmotelma. 

Hyvinvointia elintavoilla -sivustoon kootaan omahoito-ohjelmia ja erilaisia hyviä käytäntöjä. Kuntien toivomaa yhteistä tietoa kootaan tähän osioon, jotta jokaisessa kunnassa ei tarvitse kerätä erikseen elintapaohjaustietoa. Kuntalainen voi hyödyntää niitä itse oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Kuntien elintapaohjauksen palvelutarjottimiin linkittyy alueellinen elintapaohjauksen palvelutarjotin. Sieltä löytyvät liikunta-, ravitsemus-, terveys- ja muut palvelut.
Kuvassa alueellisen elintapaohjauksen palvelutarjottimen hahmotelma.

Pilotit diabeteksen ennaltaehkäisystä ja tiedon keruusta

Hyte-valmistelussa pilotoidaan tyypin 2 eli aikuistyypin diabetesriskissä olevia sekä raskausdiabeetikoita. Lakiluonnoksiin on muun ohella kirjattu kriteereitä valtionosuuksiin hyte-toimenpiteiden perusteella. Yksi näistä on elintapaohjauksen antaminen tyypin 2 diabetesriskissä oleville. Pilotointi aloitetaan niissä kunnissa, jotka käyttävät AluePegasos-potilastietojärjestelmää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima PUHTI-hanke on niin ikään menossa. PirSote-hanke ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos rakentavat uudenlaista tiedolla johtamisen reaaliaikaista järjestelmää. Väestön hyvinvointi- ja terveystietoa kootaan muista tietolähteistä kuin perinteisistä tietopankeista. Hanketta on pilotoitu Tampereella ja nyt se laajenee kaikki kunnat kattavaksi.

Lue lisätietoa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankekokonaisuudesta tämän linkin takaa.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Teemu Keski-Kuha, teemu.keski-kuha@thl.fi

Kaikki artikkelit