Hyppää sisältöön

Jälkihuoltoa kehitetään monialaisessa yhteistyössä

| Hanketiedote, Yleinen

Pirkanmaalla on huhtikuussa käynnistynyt monialainen jälkihuollon valmistelutyöryhmä, jonka tehtävänä on yhtenäistää ja kehittää jälkihuollon piirissä olevien nuorten palveluja hyvinvointialueella.

Nuorten aikuisten parissa tehtävälle monialaiselle yhteistyölle on Pirkanmaalla pitkät perinteet ja hyviä toimintamalleja on kannattavaa jatkaa myös tulevalla hyvinvointialueella.

Jälkihuolto on lastensuojelulakiin perustuva palvelu, jota järjestetään sijaishuollon tai pidempiaikaisen sijoituksen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on vahva, kokonaisvaltainen nuoren itsenäistymisen tukeminen. Tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja nuorella voi olla taustallaan useampia erilaisia sijoitusjaksoja ja -paikkoja. Kuten sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, myös jälkihuollon tukitoimet rakennetaan asiakkaan, eli nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan, suunnitelmallisesti ja monialaisessa yhteistyössä tarvittavien palvelutahojen sekä nuoren omien verkostojen kanssa. Nuorilla voi olla monenlaisia tuen tarpeita, joihin on tärkeää voida vastata mahdollisimman varhain. Kaikilla ei syystä tai toisesta ole lapsuudenperheensä tukea ja lähtökohdat itsenäistymiselle ovat hyvin erilaisia. Tukea voidaan tarvita niin opinnoissa, työllistymisessä, kuntoutumisessa, kotoutumisessa, asumisessa, arjen hallinnassa kuin taloudenhallinnassakin.

Palvelujen tavoitettavuus ja saavutettavuus ovat keskeisiä tekijöitä myös nuorten palvelujen kohdalla. On edistettävä sellaisia asiointi- ja yhteydenottotapoja, joissa asiakas- ja nuorilähtöinen kohtaaminen voi toteutua. Tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja toimintamalleja Pirkanmaalla kuvaamalla jälkihuoltonuoren palveluprosessia sekä lastensuojelun ja työikäisten palvelujen monialaista yhteistyötä erityisesti siirryttäessä saattaen vaihtaen palvelusta toiseen, muutoksessa lapsesta aikuiseksi.

Ensimmäinen vaihe:

1. Valmistelutyöryhmä aloittaa 4/2022.

2. Kartoitetaan kehittämistarpeet sekä määritellään kehittämisestä vastaavat tahot/työryhmät.  

Toinen vaihe:

1. Kartoitetaan jälkihuollon sisällöt, käytännöt ja toimintamallit Pirkanmaan alueella.

2. Yhteensovitetaan työikäisten sosiaalipalvelujen ja jälkihuollon toimintamalleja tavoitteena kokonaisvaltainen, yhtenäinen palveluprosessi Pirkanmaan alueella

Kolmas vaihe:

1. Mallinnetaan, kuvataan ja jalkautetaan Pirkanmaan yhtenäiset jälkihuollon kriteerit ja toimintamallit.
Jälkihuoltonuoret työikäisten sosiaalipalveluissa kehittämisprosessi 2022
Kaikki artikkelit