Hyppää sisältöön

Kotona asuvien toimintakykyä tuettava moniammatillisesti

| Yleinen

Kotikuntoutusta järjestetään ja kehitetään nyt kovalla vauhdilla ennen hyvinvointialueille siirtymistä. Toimintamalleja yhtenäistetään. Tärkeää olisi pysähtyä myös miettimään, että toimintakyky on laaja käsite. Sen tukeminen vaatii laaja-alaista osaamista.

Kotiin tuotettavien palveluiden määrä kasvaa samalla kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät laitospainotteisuudesta avopainotteisiksi. Toimintakyvyn edistäminen vaatii jatkossa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta laajempaa valmiutta arvioida ja tukea asiakkaiden toimintakykyä, jotta laitospainotteisen hoidon tarve pystytään pitämään mahdollisimman vähäisenä.

Kuntoutuminen ei voi olla vain kuntoutusammattilaisten varassa, vaan sen täytyy olla koko kotihoidon henkilöstön yhteinen toiminnan lähtökohta. Kuntoutusammattilaisilla on tärkeä rooli kotihoidon henkilöstön ohjauksessa kuntoutumista edistävissä toimintatavoissa sekä toimintakyvyn tukemisessa, sillä kuntoutusammattilaisten resurssit eivät yksistään riitä toimintakyvyn edistämiseen vaan tarvitaan moniammatillista toimintatapaa.

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillista tiimimallia on esitetty ratkaisuksi kotihoidon ja kuntoutusprosessin tehostamiseksi. Moniammatillisen tiimin tehtävänä on vastata asiakkaan laajasta toimintakyvyn arvioimisesta, kuntoutuksesta sekä toimintakyvyn tukemisesta. Tiimityön onnistumiseksi on tärkeää tunnistaa eri ammattiryhmien roolit kokonaisuudessa sekä miten kukin ala tuo lisäarvoa yhteiseen työskentelyyn.

Moniammatillisen tiimityön tarkoituksena on ottaa asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti haltuun. Yhteistyö syventää ammattilaisten osaamista mahdollistaen oikea-aikaisempaa ja paremmin kohdennettua palvelua. Toimiessaan tiimimalli tuo uusia näkökulmia ja ratkaisuideoita asiakkaan tilanteeseen, jotka huomioidaan asiakkaan ainutlaatuisen elämäntilanteen mukaisesti.

Kuva Tampereelta Mediapoliksen vieressä järjestetystä valotapahtumasta. Kuva: Terhi Vieri

Toimintakyvyn neljä ulottuvuutta

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja kognitiivisia ominaisuuksia, joiden avulla hän selviytyy itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä päivittäisistä toimistaan. Toimintakyky on biopsykososiaalinen kokonaisuus, joka kattaa jokapäiväisen elämän siinä ympäristössä, missä ihminen elää sekä kyvyn huolehtia itsestään ja muista. Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi on kuntoutusprosessin ensimmäinen vaihe, jonka pohjalta on mahdollista edetä tavoitteiden asettamiseen ja toimintakyvyn arviointiin.

Biopsykososiaalisessa kokonaisuudessa kaikki vaikuttavat toisiinsa. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisellä voidaan hidastaa fyysisten toimintojen heikentymisen lisäksi myös kognitiivisten ongelmien ilmaantumista. Heikentynyt kognitio vaikeuttaa kuntoutumista. Osallisuus parantaa psyykkisen toimintakyvyn osa-alueita ja lisää siten mahdollisuuksia ja motivaatiota fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitoon. Nämä yhdessä edistävät sosiaalista toimintakykyä, sillä psyykkisesti hyvinvoiva jaksaa huolehtia itsestään ja osallistua toimintoihin. Siten toimintakyvyn osa-alueet voivat vaikuttaa positiivisesti toisiinsa ja siksi ennaltaehkäisy on moniammatillisen toimintakyvyn edistämisen ydin.

Vielä yksi peruste

Moniammatillinen yhteistyö toimintakyvyn edistämisessä kotikuntoutuksessa on siis todettu tehokkaaksi, työntekijöiden osaamista kehittäväksi ja asiakkaan tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioivaksi. Koska raha on kuitenkin se, mikä sosiaali- ja terveyspalveluita suunniteltaessa ratkaisee, tähän loppuun muutamia lukemia.

Ikääntyneiden kotiin tuotetut tukipalvelut kustantavat vuosittain yhteensä noin 10 000€ henkilöltä. Vastaavasti laitoshoitovuoden kustannukset ovat 47 450€/hlö. Jos puutteellisen kuntoutuksen vuoksi järjestelmässä on 10 000 henkilöä, voidaan kuntoutusvajeen kustannukseksi karkeasti arvioida noin 350 miljoonaa euroa.

Tietoa kirjoittajasta

Terhi Vieri on fysioterapeutti, joka opiskelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Monialainen toimintakyvyn edistäminen. Teksti pohjautuu kirjoittajan opinnäytetyöhön, jonka toimeksiantajana toimii Pirkanmaan liitto. Opinnäytetyö ja siinä kehitettävät toimintamallit ovat osa PirSOTE:n kotikuntoutuksen kehittämisen kokonaisuutta.

Lähteet: Hussi, E., Mäkiniemi, E. & Vauramo, E. 2017. Ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn ylläpito. Kunnallisalan kehittämissäätiö. PDF-tiedosto.

Kaikki artikkelit