Hyppää sisältöön

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja valvotaan hyvinvointialueella?

| Blogi, Yleinen

Pirkanmaalla valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen osana palvelujen valvontatoimintaa.

Uudet hyvinvointialueet vastaavat vuoden 2023 alusta myös kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnasta ja ohjauksesta. Valvonnalla ja siihen liittyvällä ohjauksella turvataan ja edistetään palvelujen laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Samalla varmistetaan muun muassa asiakas- ja potilastietojen oikea käsittely ja säilytys sekä lääkehoidon turvallisuus. Vaikuttava valvonta parantaa palvelujen laatua, lisää asiakas- ja työtyytyväisyyttä sekä varmistaa sujuvat ja yhdenvertaiset palvelut.

Palvelutuottaja vastaa aina ensisijaisesti palvelujensa laadusta ja turvallisuudesta ja osoittaa sen omavalvontasuunnitelmallaan. Palvelutuottaja varmistaa palvelujensa turvallisuutta ja henkilökuntansa osaamista päivittäisillä toimilla tavoitteenaan asiakas- ja potilasturvallisuus. Palvelujen valvonta varmistaa, että omavalvonta toteutuu ja kohdentuu asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta oikeisiin asioihin. Kun palvelut ovat oikea-aikaisia ja laadukkaita asiakasvalitukset, kantelut ja häiriökysyntä vähenee. Samalla säästyy veronmaksajien rahaa, kun sitä ei käytetä palveluvirheiden korjaamiseen. Toiminta on tehokkaampaa ja vaikuttavampaa, kun tehdään kerralla oikein.

Uutisia huonolaatuisista palveluista

Tiedotusvälineet ovat tuoneet viime vuosina julki useita sotepalvelujen virheitä ja epäonnistumisia. Ympärivuorokautisissa palveluissa on esiintynyt runsaasti epäkohtia. Kaikista heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden palveluissa on kuvattu laiminlyöntejä, virheellisiä päätöksiä sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden vakavia vaaratilanteita.

Epäkohtia on ollut niin julkisissa kuin ostopalveluissa. Palvelujen hankintojen kilpailuttaminen ei aina ole onnistunut. Hyvin toimiva palvelutuottaja on voitu kilpailutuksessa vaihtaa asukkaan näkökulmasta huonompaan. Syitä palvelun pettämiseen on useita, yksikään niistä ei ole hyväksyttävä.

Hyvinvointialueen laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Hyvinvointialueella palveluja voivat tuottaa niin hyvinvointialue kuin yksityiset sekä kolmannen sektorin palvelutuottajat. Isossa organisaatiossa palvelujen kilpailutusten, hankintojen ja hankintasopimusten osaaminen paranevat, kun asiantuntemus lisääntyy. Palvelujen hankintasopimusten sisältö on tärkeä, sillä sopimuksilla määritellään millaisia ja minkä tasoisia palveluita hyvinvointialue ostaa. Sopimuksiin kirjataan laatutavoitteiden lisäksi myös sanktioita, jolloin hyvinvointialue voi nopeasti puuttua sopimuksenvastaiseen palveluun.

Palvelujen valvonta keskittyy hyvinvointialueella

Palvelujen valvonnalla edistetään ja turvataan palvelujen laatua. Valvonnalla varmistetaan asiakkaiden ja potilaiden turvallisuus. Lisäksi on olennaista, että asukkaiden oikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat ja asukkaat saavat yhdenmukaisia palveluita. Valvonta varmistaa myös, että hoitoon pääsyn kriteereitä noudatetaan ja että hoitoon pääsee yhtä nopeasti joka puolella aluetta.

Hyvinvointialueella palvelujen valvonta keskitetään yhdeksi toiminnoksi ja se kattaa kaikki Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Jotta asukas voi luottaa palvelujen laatuun, asianmukaisuuteen ja turvallisuuteen, tarvitaan palvelujen omavalvontaa ja omavalvonnan toteuttamisen valvontaa. Omavalvonta ja valvonta eivät tähän mennessä ole täysin onnistuneet tehtävässään, niitä pitää siis parantaa.

Palvelutuottajien ohjauksella ja neuvonnalla parannetaan palvelujen laatua ja turvallisuutta. Valvontaa tehdään hyvinvointialueella suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Valvontatyötä tekee osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka puuttuu ripeästi epäkohtiin ja kehottaa palvelutuottajia korjaamaan ne. Valvonta varmentaa myös, että epäkohdat korjataan määräajassa.

Palvelutuottajan kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että valvonta on tasapuolista. Kaikilta palvelutuottajilta vaaditaan lainmukaisuutta, yhdenvertaista palvelutasoa ja laatua. Tasapuolisen ja tehokkaan valvonnan varmistaa valvontatoiminnan jatkuva laadun kehittäminen. Valvonnan laatua kehitetään muun muassa asiakaskyselyillä.

Kuva: STM / Katri Lehtola

Kaikki artikkelit