Hyppää sisältöön

Monialaista asiakaslähtöistä tiimimallia kehitetään Pirkanmaalla

| Blogi, Yleinen

Minun tiimini -mallia kehitetään tukemaan monialaista yhteistyötä Pirkanmaalla.

Malli pohjautuu Ylöjärven geriatrian poliklinikan Minun tiimini -malliin, jota on PirSOTE-hankkeessa laajennettu koskemaan laajasti eri asiakasryhmiä. Minun tiimini keskiössä on asiakas, jonka ympärille rakentuu tiimi hänen tarpeidensa mukaan. Tiimin kokoonpano vaihtelee asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen mukaan, eikä se siten ole pysyvä tai kiinteä rakenne.

Asiakkaan tiimiin kuuluvat hänen elämäänsä ja arkeaan tukevat toimijat: ammattilaisten lisäksi tiimiin voi kuulua asiakkaan lähipiiri, kolmas sektori, terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta tai esimerkiksi työpaikan esihenkilö tai asumisyksikön henkilökunta. Asiakkaalle keskeisten toimijoiden kokonaisuutta voidaan hahmottaa vaikkapa verkostokartan avulla. Asiakas pääsee itsekin hahmottamaan elämäntilanteensa kannalta keskeisiä arkea kannattelevia ja tukevia toimijoita.

Minun tiimini -mallissa tukeudumme tiimin määritelmään: tiimi on pieni joukko osaamisalueiltaan toisiaan täydentäviä henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen asiakkaan kanssa sovittuun päämäärään, tavoitteelliseen suoritukseen ja työskentelytapaan. Tiimin jäsenet kantavat myös yhdessä vastuun tekemästään työstä.

Minun tiimini -malli

Keskeisiä Minun tiimini -mallin työskentelyperiaatteita ovat tasavertaisuus: tasavertaisuus toteutuu asiakkaan ja ammattilaisten välillä sekä ammattilaisten kesken. Tasavertaisuuteen kuuluu, että asiakas on Minun tiimini -mallin mukaisessa työskentelyssä mukana ja häntä kuunnellaan. Työskentely perustuu dialogisuuteen, mikä merkitsee avointa ja suoraa keskustelua, jossa tavoitellaan yhteistä ja jaettua ymmärrystä. Vastuu sote-keskuksen palvelujen saavutettavuudesta ja saatavuudesta on ammattilaisilla. Tavoitteena on, että omatoimi- ja digipalvelut ovat sellaisia, että asiakas löytää tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman matalalla kynnyksellä itsenäisesti. Asiakas on aina perillä, ja työntekijän tehtävä on varmistaa asiakkaan pääsy tarkoituksenmukaisiin sote-keskuksen palveluihin. Nykyiset etäpalveluratkaisut mahdollistavat monialaisen yhteistyön ammattilaisten välillä ja asiakkaan kanssa.

Minun tiimini -mallissa hyödynnetään erilaisia monialaisuutta tukevia työkäytäntöjä. PirSOTE-hankkeessa on viety näistä eteenpäin esimerkiksi lapsiperhepalveluissa systeemistä työotetta; monialaista asiakaslähtöistä palveluprosessia, johon liittyy kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä ja konsultaatiomallit; monialaista työ- ja toimintakyvyn arviota ja kotikuntoutusta sekä digipalveluita.

Minun tiimini -mallissa ei siten ole kyse kiinteästä rakenteesta, vaan se muotoutuu kunkin asiakkaan ainutlaatuisen tilanteen mukaiseksi ja asiakkaan näköiseksi. Mallin keskeisimpänä tavoitteena on, että asiakas saa riittävät oikea-aikaiset palvelut. Lisäksi tavoitteena on kehittää työtapaa, jossa asiakasta ei ohjata pois tai pompotella eri sektoreiden välillä, ja tätä kautta estää erityisesti haavoittuvimpien asiakkaiden palvelujärjestelmän ulkopuolelle putoamista. Keväällä järjestettiin hankesalkkujen yhteinen työpaja, jossa syvennyttiin monialaiseen yhteistyöhön ja siihen liittyviin ajankohtaisiin toimintatapoihin. Minun tiimini -mallin osalta vielä ei kuitenkaan olla valmiita, vaan aktiivinen kehittämis- ja juurruttamistyö jatkuu syksyllä.

Lisätiedot:

  • Hankepäällikkö Milja Koljonen

    Milja Koljonen

    Tehtävänäni on vastata sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudesta Pirkanmaalla. Teen tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan kuntien ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:n kanssa. Tavoitteena ovat yhtenäiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut Pirkanmaalle.

Anna Pekkarinen
Kehittämispäällikkö (sijainen)
Pikassos Oy, sosiaalialan osaamiskeskus
puh. 050 361 9500
anna.pekkarinen@pikassos.fi

Kuvituskuva: STM / Katri Lehtola

Kaikki artikkelit