Hyppää sisältöön

Moniammatillinen tiimi sujuvoittaa sosiaalihuollon asiakkaiden palveluita

| Sote-keskus, Yleinen

Sosiaalihuollon töitä tehdään aika pienillä hartioilla. Yhteisillä toimintamalleilla saadaan laajempaa osaamista.

Sote-uudistuksessa kehitetään ikäihmisten, työikäisten ja vammaisten palveluita. Vuoden alku on ollut kiireinen sosiaalihuollon hankepäällikkö Milja Koljosen vetämässä kokonaisuudessa. Valmistelu linkittyy läheisesti neljään muuhun toiminnalliseen muutokseen, joilla rakennetaan Pirkanmaalle tulevaisuuden sote-keskusta.

- Olemme tavanneet etänä laajemmin kuntien väkeä, pitäneet työpajapäiviä ja kuntakohtaisia tapaamisia, Milja Koljonen kertoo.

Sosiaalipuolen kiinteämmällä integroitumisella terveyspalveluihin tavoitellaan sujuvia, oikea-aikaisia ja paremmin saatavilla olevia palveluita.

- Sosiaalihuollon töitä tehdään aika pienillä hartioilla. Yhteisillä toimintamalleilla saadaan laajempaa osaamista. Kun tehdään yhdessä, se voidaan kohdentaa paremmalla tavalla, Milja Koljonen kertoo.

Toiminnan painotusta siirretään erikoissairaanhoidosta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Omaehtoisten ja matalan kynnyksen palvelujen käyttö halutaan sujuvammaksi.

Sosiaalihuollossa on tällä hetkellä hyvin vähän mittareita ja tiedon keruu on hajanaista. - Suuri muutos sekä työn tekemisen että asiakkaan kannalta on, että sosiaalihuolto siirtyy Kantaan.

- Asiakastiedot kirjataan ja saadaan ulos samalla tavalla. Näin pystytään paremmin seuraamaan laatua ja vaikuttavuutta.

Yhdessä tekemisellä asiakkaan tarpeista käsin

Vaikuttavia sosiaalihuollon työtapoja kehitetään – kuten esimerkiksi systeemistä työotetta. Monialaiset tiimit muodostuvat asiakkaan, hänen tarpeensa ja tilanteensa ympärille eikä asiakasta ohjata organisaation, työntekijän tai edes sovellettavan lain mukaan. Samoin uudistetaan monialaista asiakas- ja palveluohjausta.

- Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jonka ratkaisemiseen tarvitaan yhtä aikaa monta palvelua. Silloin palvelujen tulee toimia yhteen. Päällekkäinen tekeminen vähenee.

Yhtenäisiä palvelutarpeen arvioinnin käytäntöjä viedään kaikissa Pirkanmaan kunnissa eteenpäin. Nyt vielä jokainen työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin oman kuntansa tavalla ja oman ammattikuntansa näkökulmasta. Uudistuksen myötä poistuu sote-asiakkaan vaiva selittää asiansa moneen kertaan.

Kaikissa kunnissa kehitetään myös ikäihmisten palveluihin liittyvää monialaista toimintakyvyn arviointia.

- Tällöin pystytään tukemaan ikääntyvää henkilöä jo siinä vaiheessa, kun hänen toimintakykynsä alkaa heiketä. Tämä näkyy kaikilla tasoilla, kotihoidon ja tukipalveluiden asiakkuuksista asumispalveluihin asti.

Lisäksi vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin tarkoitettua RAI-järjestelmää varten on perustettu oma hanke. Sitä on suunniteltu laajennettavaksi kehitysvammahuollon palveluihin.

- Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisen asiakassuunnitelman etenemistä mietitään tänä vuonna. Isona käytännön haasteena on tietojärjestelmien erilaisuus.

Lisäksi Pirkanmaan viisi kuntaa pilotoi sosiaalihuollon asiakassegmentointiin liittyvän suuntiman käyttöä.

Sähköiset palvelut kehittyvät osana uudistusta

Etätyöskentelyvälineet ja -mallit asiakastyöhön ja ammattilaisten välille ovat niin ikään rakentumassa. VideoVisit-virtuaalihoitopalvelu otetaan käyttöön kotihoidon ja muiden sosiaalipalveluiden asiakkaiden kanssa niin hyvin kuin mahdollista. Ammattilaisten väliset konsultaatiomallit rakennetaan yhdessä terveydenhuollon kanssa mahdollisimman yhtenäisiksi.

- Sosiaalipuolella odotellaan myös sähköisen sote-keskuksen Omaolon käyttöönottoa. Sieltä varmasti saadaan tapoja, joilla pystytään omatoimiasiakkaita sosiaalihuollon palveluissa palvelemaan, Milja Koljonen toteaa.

Järjestöjen kanssa on mietitty yhteisökeskusten ja lähitorien palveluja ja järjestökoordinaattorin toimenkuvaa. Tavoitteena on, että järjestöt voisivat jatkossa mahdollisimman tiiviisti tehdä yhteistyötä peruspalveluiden kanssa.

Pirkanmaalla tehdään sote-uudistustyön rinnalla myös paljon muuta sosiaalihuollon kehittämistä, esimerkiksi rakennetaan seudullisia erityisosaamisyksiköitä, joista yksi on Omaishoidon tuen yksikkö. Maakunnallinen apuvälineyksikkö laajennetaan vammaispalvelun apuvälineisiin ja asunnonmuutostöihin. Ympärivuorokautista ja päivystyksellistä kotihoidon palvelua uudistetaan.

Sosiaalihuollon uudistus linkittyy muihin tulevaisuuden sote-keskus -hankkeisiin

  • Perusterveydenhuollon avovastaanottotoimintaa ja sosiaalihuoltoa kehitetään paremmin yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Kotikuntoutusta tai asiakassegmentoinnin yhteistyötä mietitään yhdessä.
  • Sosiaalihuollon palvelut ovat mukana myös lasten, nuorten ja perheitten palveluissa. Usein lasten asioiden hoitaminen vie koko ajan ja vanhempien tilannetta ei oteta huomioon. Tai on organisatorisesti sovittu, että lapsiperhepalveluissa hoidetaan koko perhettä, mutta osaaminen ei riitä työikäisten palveluiden huomioimiseen. Lapsiperhepalveluissa on keskeistä systeeminen työote, se on osa sosiaalihuollonkin osaamista.
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudessa mietitään järjestöyhteistyötä ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Digitalisaatio on niin ikään hyvin keskeinen osa kaikkien palvelujen järjestämistä tällä hetkellä.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Kaisa Bragge, Pikassos, kaisa.bragge@pikassos.fi

Kaikki artikkelit