Hyppää sisältöön

Päihdepalvelujen saatavuuden parantamiseksi vahvistetaan osaamista ja kehitetään sisältöjä

| Blogi, Yleinen

Asenteidenkin tulee muuttua, jotta pystytään paremmin hahmottamaan, että päihdeasiakkaiden hoito kuuluu myös perustasolle ja osaksi mielenterveys- ja päihdetiimejä.

Hankkeen aikana on kartoitettu päihdehoidon kenttää ja osaamista. Päihdepalvelut ovat pirstaleisia ja käytännöt ovat olleet moninaisia. Haastavuutta lisää se, että osa palveluista on sosiaalihuollon ja osa terveyspalveluiden alla.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja ollaan yhä enemmän painottamassa perustasolle saatavuuden parantamiseksi. Tarkoitus on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunnistaa ja ottaa puheeksi erityisesti päihdeongelmia. Jotta puheeksioton jälkeen hoito käynnistyisi, päihdehoitopolkujen täytyy olla selkeitä ja yhteistyö sosiaalihuollon kanssa tiivistä. Hyvinvointialueella on tarkoitus, että palvelut olisivat järjestetty samalla tavalla kaikissa kunnissa. Se tarkoittaa rakenteiden muutoksen lisäksi myös asenteiden muutosta, jotta pystytään paremmin hahmottamaan, että päihdeasiakkaiden hoito kuuluu myös perustasolle ja osaksi mielenterveys- ja päihdetiimejä.

Päihdepotilaiden hoidossa huomioitavaa on, että motivaatiota joudutaan usein pitkäänkin herättelemään ja retkahduksia voi tulla monessa vaiheessa hoitoa. Oma motivaatio ei kuitenkaan saisi olla sulkukriteerinä hoidolle, koska se rajaa paljon asiakkaita palveluiden ulkopuolelle. Muutoksen tueksi henkilökunnan osaamista täytyy vahvistaa ja yhteistyötä sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa on sujuvoitettava.

Osaamisen tarpeita on tunnistettu, ja osaamista on haluttu vahvistaa niin tunnistamisessa, puheeksiotossa kuin lyhytinterventioissa. Siihen avuksi ollaan suunnittelemassa koulutuksia. Päihdehoito on monessa kohdassa mielenterveyshoitoa jäljessä, ja etenkin päihdehoitopolut nähdään sekavina. Kaksoisdiagnoosipotilaat ovat edelleen suuri haaste ja siihen on PirSOTE-hankkeessa toivottu ratkaisua muun muassa lisäämällä dialektisen käyttäytymisterapian osaamista hyvinvointialueella.

Avosairaanhoidon työntekijöiden osaamista on lähdetty vahvistamaan mielenterveyden työkalupakin avulla. Siihen on ollut viime syksystä alkaen Tampereella tarjolla myöskin Jouko Lemmetyn suunnittelema jatkokoulutus päihdehoidosta. PirSOTE-hankkeessa olemme nyt kuitenkin lähteneet integroimaan koulutuksia, jotta mielenterveys- ja päihdehoito eivät eriytyisi toisistaan, vaan ne nähtäisiin yhtenä kokonaisuutena. Se parantaisi erityisesti kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitoa, jolloin lievät mielenterveys- ja päihdeongelmat voitaisiin hoitaa samalla menetelmällä perustasolla. Se auttaa, ettei asiakasta pompotella eri palvelujen välillä, jolloin hoidosta tulee usein pirstaleista ja katkonaista.

Perustason osaamista päihdehoidosta on tarkoitus vahvistaa myös laajalla puheeksioton koulutuksilla. Sen tarkoituksena on tehdä päihteistä puhuminen helpommaksi ja auttaa myös päihdeongelmien tunnistamista varhaisessa vaiheessa. Puheeksioton koulutuksia on tulossa myös rahapeleistä.

Päihdehoidon osaamisen vahvistamiseksi on rakenteilla myös konsultaatiomenetelmiä. Kyselyissä on tullut ilmi, että päihdehoidon konsultaatiotarve on ollut kärkipäässä. Päihdepsykiatreja on niukasti tarjolla, joten kehitteillä on päihdesairaanhoitajien konsultaatiomalli. Tarkoitus on tehdä konsultaatiosta tunnettu ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä saavutettava. Se lisää osaamista perustasolle ja sujuvoittaa hoitoa.

Keväällä on kartoitettu puutteita osaamisessa, päihdehoidon kenttää ja suunniteltu rakenteita. Jatkossa on luvassa osaamisen vahvistamista ja päihdehoidon sisältöjä eri tasoilla sekä suunnitella päihdehoitopolkuja koko hyvinvointialueelle. Digitaalisia ratkaisuja varsinkin yhteydenottoon ja hoidontarpeen arvioon sekä neuvontaan on myös suunnitteilla.

Kuva: STM / Katri Lehtola

Kaikki artikkelit