Hyppää sisältöön

Sosiaalinen kuntoutus osana pirkanmaalaista monialaista palveluprosessia

| Blogi, Hanketiedote, Yleinen

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa sosiaalipalvelua, jota kehitetään Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa osana työikäisten sosiaalipalvelujen kokonaisuutta.

Kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kuntoutuksen kehittämiskokonaisuuden, kuntien sekä muiden hankkeiden ja kehittämistahojen kanssa. Sosiaalinen kuntoutus perustuu monialaiseen, asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn yksilökohtaiseen palvelutarpeenarviointiin sekä asiakassuunnitelmaan. Sosiaalinen kuntoutus yksilöllisenä tukena on määritelmältään hyvin lähellä sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityön palvelua. Tämän vuoksi onkin tarvetta pohtia ja selventää, mitä yksilöllinen, psykososiaalinen sosiaalinen kuntoutus on suhteessa suunnitelmalliseen sosiaalityöhön.

Sosiaalihuollon palveluille voi olla tarvetta hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, iästä ja perhetilanteesta riippumatta. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan henkilön sosiaalista toimintakykyä, joka voi olla heikentynyt esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden, kriisin, riippuvuuden tai muun pitkään jatkuneen kuormittavan elämäntilanteen takia. Yksilön perhe, omaiset ja läheiset ovat keskeisessä asemassa ja heidät tuleekin huomioida tiiviinä osana kokonaisuutta. Sosiaalista kuntoutusta voidaan toteuttaa myös työ- ja ryhmätoimintana. Tämä onkin ollut yleisin sosiaalisen kuntoutuksen tarjonnan muoto Pirkanmaalla. Ryhmätoimintaa on voitu tarjota osana sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen palvelua, ja se on voitu toteuttaa joko kunnan omana tai ostopalveluna.

Sosiaalisen kuntoutuksen sisällöillä on yhteneväisyyksiä myös kuntouttavaan työtoimintaan nähden. Erona on, että kuntouttava työtoiminta on jo enemmän työhön kuntouttavaa ja tähtäävää toimintaa, kun taas sosiaalinen kuntoutus tähtää sosiaaliseen toimintakykyyn, arjen ja elämänhallintaan.

Tavoitteena on, että sosiaaliselle kuntoutukselle saadaan yhtenäiset kriteerit ja toimintamallit koko Pirkanmaan alueella, ja että se asettuu luontevaksi, loogiseksi osaksi asiakkaan palveluprosessia silloin, kun on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamisen tarvetta.

1. Kartoitetaan sosiaalisen kuntoutuksen kriteereitä ja käytäntöjä Pirkanmaalla sekä valtakunnallisia jo kehitettyjä malleja.

2. Työstetään Pirkanmaan mallia valmistelutyöryhmän ja työikäisten sosiaalipalvelujen sekä kuntoutuksen  yhteistyönä.

3. Kuvataan sosiaalisen kuntoutuksen kriteerit ja prosessi ja sisällöt Pirkanmaalla.
Sosiaalinen kuntoutus, kehittämisprosessi 2022
Ohjautuminen:
Tuen tarve huomataan:
Terveyskeskus
Perhekeskus
Työllisyyspalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Sosiaalipalvelut
		
Yksilöllinen monialainen sosiaalisen kuntoutuksen suunnitelma:
SHL Monialainen palvelutarpeenarvio ja/tai asiakassuunnitelma sekä palvelupäätös.
Omatyöntekijän nimeäminen pääasiallisen palvelutarpeen mukaisesti (missä asiakas jo asioi).
Tavoitteiden asettaminen yhdessä asiakkaan kanssa.

Toteutus ja palvelun päättyminen:
Motivoiva, ratkaisukeskeinen ja systeeminen työote.
Omatyöntekijä: säännölliset tapaamiset ja seuranta, tuen riittävyyden arviointi.
Yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat tukitoimet:
Ryhmätoiminta
Lähityö

Ero kuntouttavaan työtoimintaan: Kuntouttava työtoiminta on yksilön työllistymisvalmiuksien edistämistä ja kuntoutumista työmarkkinoille (työelämäosallisuuden edistäminen), kun taas sosiaalisen kuntoutuksen painopiste on sosiaalisessa toimintakyvyssä ja osallisuuden tukemisessa (THL 2019. Työelämäosallisuus).
Sosiaalinen kuntoutus
Milloin?
Kun ongelmat ovat kasautuneet tai pitkittyneet.
Kun on tarpeen tukea henkilön sosiaalista toimintakykyä.
Tarvitaan arjen ja/tai elämänhallinnan tukea tai tukea päihteettömyyteen.

Miten?
SHL monialaiseen palvelutarpeenarviointiin ja asiakassuunnitelmaan perustuen:
Yksilöllinen psykososiaalinen tuki, lähityö.
Ryhmätoiminta
Työtoiminta 

Missä?
Työikäisten sosiaalipalvelut/muu asiakkaan palveluiden kokonaisuudesta ja koordinoinnista vastaava SHL omatyöntekijä.
Ryhmätoimintaa, vertaistukea tarjoavat tahot.
Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa

Kuva: STM / Katri Lehtola

Kaikki artikkelit