Hyppää sisältöön

Systeeminen työote vahvistaa palveluiden yhteistoiminnallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä

| Blogi, Yleinen

Pirkanmaan perhekeskuskehittämisessä on jäsennetty konkreettisia ratkaisuja siihen, kuinka voimme edistää ja tehdä systeemistä toimintakulttuurin muutosta SOTE-integraation saavuttamiseksi.

Systeemisyys on yhteinen käsite, joka jäsentää ja toteuttaa palvelujärjestelmään liittyvää ajattelua, toiminnan periaatteita ja toimintakäytäntöjä.

Kun puhutaan verkostojohtamisesta, yhteisövaikuttavuudesta ja häiriökysynnästä, ollaan systeemisyyden kanssa samankaltaisen ajattelun ja ratkaisujen äärellä. Systeeminen työtapa perustuu systeemiseen ajatteluun.

Lapsi- ja perhepalveluissa tämä ajattelutapa tunnistaa perheen, läheisverkostojen ja palvelujärjestelmän suhteet ja niiden muodostaman systeemin. Eri osat vaikuttavat perheenjäsenten hyvinvointiin.

Tavoitteena on toiminta, jossa asiakkaiden ja ammattilaisten välillä on jaettu ymmärrys tilanteesta, yhdessä asetetut tavoitteet sekä yhdessä pohditut ratkaisut ja suunnitelmat.

Yhteisillä suunnitelmilla pyritään vastaamaan joustavin työmuodoin perheiden tarpeisiin. Systeemisyydessä toimintaa ei ohjaa se, mitä on palvelulähtöisesti määritelty työnkuviksi ja -käytännöiksi. Ohjaavana tekijänä on se, mikä lasten, nuorten ja perheiden tarve tuelle on.

Pyritään oppimaan lisää siitä, miten voi olla perheille avuksi. Tämän vuoksi keskeistä on työn vaikuttavuuden arviointi sekä palvelujärjestelmän virheistä oppiminen yhdessä.

Miten perhekeskuksessa on mahdollista toimia systeemisesti?

Systeeminen toiminta konkretisoituu asiakastyössä, ammattilaisten keskinäisessä yhteistoiminnassa (esimerkiksi kehittämisryhmät) ja johtamisessa. Myös asiakkaiden pitäisi olla mukana toiminnan kehittämisessä, arvioinnissa ja seurannassa. Jotta toimintakulttuuria ja -tapoja voidaan muuttaa, tarvitaan systeemisyyttä myös perhekeskuksen kehittämisessä.

Systeemisyyteen ei riitä toteamus siitä, että "asiakaslähtöisyys, osallisuus ja yhteistoiminnallisuus ovat meille tärkeitä ja ohjaavat toimintaa". Eikä sekään, että "saatamme asiakkaat ja ammattilaiset yhteen".

On pohdittava, kuinka toimintatapamme muuttuvat näissä kohtaamisissa, joissa palvelumme konkretisoituvat. Tarvitsemme yhteistä tahtotilaa, tukirakenteita ja työkäytäntöjä tavoitteiden mukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Systeemisyyden toteutumista tukee systeeminen työote. Se muodostuu systeemisyyttä tukevien käytäntöjen ja työkalujen pohjalta. Systeemisessä työotteessa lähtökohtana on jaetun ymmärryksen muodostaminen perheiden kokemien haasteiden juurisyistä. Kun palvelut kohdennetaan ilmiongelmien sijaan todellisempaan tarpeeseen, on merkitys työn vaikuttavuudelle ilmeinen.

Toisena lähtökohtana on, ettei tiedetä valmiiksi ja muiden puolesta. Vahvempien tilannekuvien ja ratkaisujen muodostaminen vaati yhdessä työstämistä. Näin hyödynnetään tarvittavaa näkemystä ja osaamista ja perheet ovat mukana. Moninäkökulmaisuus vaatii dialogisuutta ja dialogisuuden toteutuminen toimintakäytäntöjä tuekseen.

Systeemisyys Pirkanmaan perhekeskuksessa

Pirkanmaan perhekeskuskehittämisessä on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämistyön pohjalta mallinnettu lapsi- ja perhepalveluiden asiakastyön systeeminen verkostotyön prosessimalli. Mallin tarkoituksena ei ole korvata vanhoja kunnissa jo olemassa olevia yhdessä tekemisen toimintamalleja. Sen avulla halutaan tuoda työhön uusia elementtejä asiakaslähtöisyyden, yhteistoiminnallisuuden, laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseen.

Verkostotyön prosessi kuvataan seuraavassa systeemistä työotetta avaavassa blogissa.

Systeemistä työotetta lapsi- ja perhepalveluissa selittää myös video, joka on vapaasti käytettävissä kehittämistyössä.

Video löytyy tämän linkin takaa.

Lisää tietoa:

Kansalliset linjaukset perhekeskustoiminnalle - Lapset, nuoret ja perheet - THL

Systeemisiä kokeiluja : kohti jatkuvaa yhdessä oppimista (julkari.fi)

Systeemisen muutoksen johtaminen lastensuojelussa : Opas esimiehille ja johtajille (julkari.fi)

Yhteisövaikuttavuus - viisi periaatetta pärjäävyyden vahvistamiseksi - YouTube

Tietoa kirjoittajasta:

Mistä kyse?

Hyvinvointialueen rakentamisessa sote-palvelut järjestetään uudelleen ja palveluiden vaikuttavuutta vahvistetaan muuttamalla toimintatapoja ja -kulttuuria. Tavoitteena on sote-integraatio, jossa palvelut muodostetaan vastaamaan vahvemmin asiakastarpeeseen - yhteensovitetuksi kokonaisuudeksi. Siksi tarvitaan systeemistä ajattelua ja toimintaa.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa edistetään lapsi- ja perhepalveluiden toiminnallista muutosta perhekeskuskehittämisen kautta. Perhekeskustoimintamalli on systeeminen toimintamalli, jonka konkretisoituminen vaati yhdessä sovittuja yhteistoiminnallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä edistäviä käytäntöjä ja toimintatapoja.

Yhteisiä toimintatapoja tarvitaan sekä laadun että perheiden saamien palveluiden yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

Pirkanmaan perhekeskuskehittämisessä on jäsennetty konkreettisia ratkaisuja siihen, kuinka voimme edistää ja tehdä systeemistä toimintakulttuurin muutosta sote-integraation saavuttamiseksi. Keskeisessä roolissa on työstää perhekeskuksen monialaisen verkostotyön prosessimalli. Sen kautta vahvistetaan systeemistä toimintaa.

Kaikki artikkelit