Hyppää sisältöön

Systeemisen verkostotyön pilotointi Ohjaamo Valkeakoskella

| Sote-keskus, Yleinen

Systeemisen työotteeseen tutustuttiin työpajoilla yhdessä oppien ja systeemisyyttä tutkien.

Ohjaamo on matalan kynnyksen maksuton palvelupiste, josta kuka tahansa alle 30-vuotias saa monialaista palvelua ja tukea mihin tahansa asiaan. Ohjaamo Etelä-Pirkanmaan verkostossa työskentelee noin 79 eri asiantuntijaa ja mukana on 43 toimijatahoa, mm. kunnat, kolmas sektori, valtio, seurakunnat ja hankkeita. Ohjaamo Etelä-Pirkanmaahan kuuluu Valkeakosken, Urjalan ja Akaan Ohjaamot. Saimme mahdollisuuden pilotoida systeemisen työotteen työpajat ensimmäisinä Ohjaamoiden monialaisiin palveluihin kolmeen kuntaan. Erityisesti Valkeakoskella lähdettiin viemään prosessia aktiivisesti eteenpäin.

Klikkaa kuvaa niin saat esiin tarkemman ja luettavamman tiedoston.

Systeemisen työotteen työpajoihin osallistui Etelä-Pirkanmaan Ohjaamoiden ammattilaisia sosiaalialalta, terveydenhuollosta, työllisyyspalveluista, nuorisopalveluista, yksityiseltä sektorilta, opiskeluhuollosta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Tavoitteena työpajoissa oli avata systeemistä työotetta ja periaatteita sekä lisätä osaamista systeemisestä työskentelystä. Tavoitteena oli myös monialaisen yhteistyön kehittäminen ja prosessin kirkastaminen. Työpajoissa yhdistyivät sekä teoria että yhdessä oppiminen käytännön harjoitusten kautta.

Systeemisyys ja systeeminen työote Ohjaamossa

Ohjaamossa asiakkaat, eri toimijat ja taustaorganisaatiot muodostavat systeemin, jonka toiminnassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Systeemisessä ajattelussa pidetään huolta kokonaisuudesta, ei vain yksilön omasta osuudesta. Systeemisessä työskentelyssä tavoittelemme nuorten hyvinvoinnin vahvistamista, erityisesti syventämällä nuoren omaa osallisuutta ja toimijuutta oman tilanteen eteenpäin viemisessä yhdessä ammattilaisten kanssa. Tarkastelemme nuoren tilannetta kokonaisvaltaisesti ja hyödynnämme kunkin asiantuntijan osaamista nuorten auttamisessa. Tavoitteena on yhteiseen ymmärrykseen pääseminen sekä yhteinen tavoitteellinen, suunnitelmallinen työskentely.

Systeeminen verkostotyön prosessi Ohjaamossa

Valkeakoskella mallinnettiin Ohjaamon systeemisen verkostotyön prosessi työpajojen ja yhteiskehittämisen pohjalta. Yhteiskehittämisessä mukana on monialainen verkosto sekä kehittäjäasiakas. Kehittäjäasiakkaan avulla varmistimme, että prosessista rakentuu asiakasystävällinen ja helposti ymmärrettävä. Asiakasosallisuus on keskiössä Ohjaamon palveluissa.

Klikkaa kuvaa niin saat esiin tarkemman ja luettavamman tiedoston.

Systeemisen verkostotyön prosessimallissa on kuvattu asiat, joita tapahtuu ennen verkostoa, verkostossa ja sen jälkeen. Omatyöntekijän määrittely, asiakkaan ja verkoston vastuut sekä systemaattinen tavoitteita kohti etenevä työskentely pienin askelin on systeemisen verkostotyön ydintä. Keskeistä systeemisen verkostotyön prosessissamme on, että integroimme siihen monialaisen yhteistyön mahdollistavan yhteisen sähköisen työskentelyalustan ohjaustaverkossa.fi käytön.

Systeemistä verkostopalaveria johtaa puheenjohtaja, ohjaamokoordinaattorimme on kouluttautunut tehtävään. Kirjaaja on ennalta sovittu työntekijä, jolla on pääsy ohjaustaverkossa.fi alustalle, mutta joka ei ole asiakkaan kanssa työskentelevä henkilö. Kirjaaja tekee kaikki kirjaukset verkostopalaverin aikana. Ohjaamoon rakennettua systeemistä verkostopalaverityöskentelyä voivat hyödyntää niin Ohjaamossa työskentelevät asiantuntijat, kuin muukin verkosto.

Ohjaustaverkossa.fi monialaisen työn yhteisenä alustana

Ohjaustaverkossa.fi on Keha-keskuksen ylläpitämä, helppokäyttöinen ja tietoturvallinen työskentelyalusta. Ohjaamo Valkeakoskella otimme alustan käyttöön lähityöhön yhteiseksi kirjaus- ja työskentelyalustaksi erityisesti systeemiseen verkostotyöhön. Alustalla sekä nuori että hänen hyväksymänsä verkosto, näkevät toistensa kirjaukset sekä palvelupolun. Nuoren kanssa rakennetaan pienten tavoitteiden suunnitelma, joka kirjataan alustalle.

Nuoren suostumuksella alustalle kirjataan myös tulevat tapaamiset eri tahojen kanssa yksittäin sekä verkoston kanssa. Nuorelle lähtee tapaamisista ennakkomuistutukset. Alustalle voidaan myös ajoittaa erilaisia välitehtäviä. Lisäksi 3x10D elämäntilannemittari on Ohjaamossa alustan kautta käytettävissä.

Ohjaustaverkossa.fi mahdollistaa myös etätyöskentelyn asiakkaan kanssa verkostotapaamisten välissä ja tarvittaessa myös verkostoissa, chatissa sekä tulevaisuudessa myös videon välityksellä.

Niin systeeminen verkostotyö, -palaverit kuin ohjaustaverkossa.fi alustan hyödyntäminen kehittävät ja vahvistavat asiakkaan osallisuutta sekä tiivistävät yhteistyötä verkoston ja asiakkaan välillä, parantavat Ohjaamon palvelun tasalaatuisuutta, vähentävät päällekkäistä työtä sekä helpottavat tiedonkulkua. Kaikki ammattilaiset ovat asiakkaan kanssa saman tiedon ja kysymysten äärellä, samaan aikaan, luukuttamatta asiakasta palvelusta toiseen.

Systeemisen verkostotyöskentelyn ja –palavereiden malli sekä ohjaustaverkossa.fi alustan käyttö on juurrutettu Ohjaamon toimintamalliksi PoVer ESR-hankkeen aikana.

Kaisa Lahtinen

Lisätietoja:
Kaisa Lahtinen
PoVer hankepäällikkö (ESR)
Valkeakosken ohjaamokoordinaattori
kaisa2.lahtinen@valkeakoski.fi
p. 044 244 7347


Etelä-Pirkanmaan Ohjaamot on käynnistetty osana PoVer-hanketta Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella. PoVer ESR-hankkeen päärahoittaja on Keski-Suomen Ely-keskus. Etelä-Pirkanmaan ohjaamot ovat osallistuneet PirSOTE-hankkeen perhekeskuksen systeemisen työotteen maakunnalliseen kehittämiseen.

Systeeminen työote vahvistaa palveluiden yhteistoiminnallisuutta, dialogisuutta ja asiakaslähtöisyyttä

Perhekeskuksissa ja PirSOTE-hankkeessa tavoitteena on systeemisen työotteen käyttöönotto palveluiden yhteistoiminnallisuuden, dialogisuuden ja asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi. Vuonna 2021 mallinnettiin yhteiskehittämisessä perhekeskuksen systeeminen verkostotyön prosessi.sote

Vuoden 2022 aikana perhekeskuspalveluissa on järjestetty työpajoja systeemisen työotteen käyttöönoton tueksi. Lisäksi systeemistä verkostotyötä on jatkokehitetty eri tarpeisiin. Yhtenä esimerkkinä tästä kehittämistyöstä on Valkeakosken Ohjaamossa tehty kehittämistyö.

Eveliina Heinonen, suunnittelija, ”osallisuus ja kokonaisvaltainen kohtaaminen” LAPE-muutoskokonaisuus, PirSOTE

Tietoa ohjaamoista: Etusivu - Ohjaamo (ohjaamot.fi)
Mitä on systeemisyys ja millainen on systeeminen verkostotyön prosessi
Pirkanmaan systeeminen verkostotyön prosessi - Sote
Tarkempaa tietoa työpajoista systeemisen työotteen vahvistamiseksi (Innokylä)

Kaikki artikkelit