Hyppää sisältöön

Tuttu hoitaja, palvelun oikea-aikaisuus sekä palvelumallin joustavuus tuo turvaa kotihoidon asiakkaalle

| Hanketiedote, Sote-keskus, Yleinen

Verkkoaivoriihi haastoi ratkaisemaan tulevaisuuden kotona asumista tukevia palveluita.

Pirkanmaan tulevaisuuden kotihoidolta odotetaan turvallisuutta, luotettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Palveluvalikoimaan kuuluvilta sähköisiltä palveluilta toivotaan helppokäyttöisyyttä ja toimintavarmuutta. Sekä vanhus- että vammaispalveluasiakkaiden on saatava henkilökohtaista opastusta digivälineiden ja teknologian käyttöön, jotta niiden käyttö tulee luonnolliseksi osaksi kotihoitoa. Tämä käy ilmi syyskuussa pidetyn verkkoaivoriihen tuloksista.

- Sähköisistä palveluista toivotuimpia ovat paikantava turvaranneke, kaatumishälytin ja kuvapuhelinpalvelu, kertoo PirKOTI-hankepäällikkö Anna-Stiina Salminen.

- Nämä kolme eivät vähennä muiden teknologisten laitteiden ja sähköisten palveluiden kehittämistarvetta ja käyttöönottoa. Tärkeintä on aina, että väline soveltuu asiakkaalle, helpottaa arkea ja tukee toimintakykyä.

- Teknologian avulla voidaan saavuttaa myös vaikuttavuutta. Tästä hyvä esimerkki on kotihoidon pilotti, jossa seulottiin sydämen eteisvärinää. Kun eteisvärinä tunnistetaan ajoissa, asiakas voidaan ohjata hoidon piiriin jo varhaisessa vaiheessa, Salminen lisää.

Lääkäri voi ottaa yhteyden etänä

Sähköiset palvelut ovat tulevaisuudessa entistä vahvemmin osa kotiin tuotettavia palveluita. Ne mahdollistavat esimerkiksi kotoa käsin tehdyt lääkärikonsultaatiot pitkienkin välimatkojen päästä. Keskeistä on palvelujen oikea-aikaisuus ja joustavuus.

Sähköisillä palveluilla voidaan tukea kotona pärjäämistä, itsenäisyyttä ja lisätä asiakkaiden turvallisuutta. Olennaista on, että ne soveltuvat asiakkaalle, eivätkä kuormita heitä turhaan.

- Kaikille teknologiset ratkaisut eivät sovellu. On syytä seuloa asiakkaista, kenelle ne soveltuvat. Näin voimme kohdentaa esimerkiksi fyysisiä asiakaskäyntejä niille, jotka niitä eniten tarvitsevat, Anna-Stiina Salminen sanoo.

Laki velvoittaa tarjoamaan hoitoa myös yöllä

Ammattitaitoiset hoitajat ja asiakastuntemus turvaavat asiakkaan näköistä ja yksilöllistä hoivaa. Verkkoaivoriihen osallistujat pitivät tuttuja hoitajia ja omahoitajatoimintamallia tärkeänä asiana.

Apua pitää saada nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina niin, että myös aamu- ja iltavirkut asiakkaat otetaan huomioon.

Asiakastarpeista lähtevä työajan porrastus on hyvä ottaa lähempään tarkasteluun. Tulevaisuuden kotihoitoa on tulevan sosiaalihuoltolain mukaan tarjottava ensi vuoden alusta vuorokauden ympäri - myös yöllä, jos asiakkaalla on siihen tarve.

Kun asiakkaan toimintakyky muuttuu akuutisti, palveluiden on mukauduttava joustavasti ja oikea-aikaisesti.

Hyvinvointialueen tulevat työntekijät pitivät tärkeänä, että kotihoidon asiakas saa apua yksinäisyyteen. Kuntalaiset korostivat säännöllistä tiedottamista läheisille. Läheiset arvostivat terveyden perusasioiden seurantaa, akuuttien tilanteiden hallintaa ja tiedonkulun sovellusta läheisille.

Osallisuutta ja toimintakykyä voidaan ylläpitää kannustamalla asiakkaita osallistumaan matalan kynnyksen toimintaan sekä erilaisten yhteisasumisen keinoin.

Kehitystyö vaatii rohkeutta ja avoimuutta uusille innovaatioille

Verkkoaivoriihen tulosta tullaan hyödyntämään hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä.

- Kehitystyö vaatii kuulevia korvia sekä rohkeutta ja avoimuutta kokeilla uusia innovaatioita. Asiakkaiden ja sidosryhmien tietoa palveluiden sisällöstä on lisättävä, jotta he voivat osallistua tasavertaisina jäseninä kehittämistyöhön. Nähtäväksi jää soveltuko verkkoaivoriihi yhdeksi osallistamisen tavaksi hyvinvointialueen asukas- ja asiakasosallistumisen menetelmien joukkoon, Salminen miettii.

Verkkoaivoriihi näyttäytyi hyvin ketteräksi tavaksi kerätä tulevaisuuden kehitysideoita sulavasti etenevällä vuorovaikutteisella dialogilla.

- Menetelmän käyttö on rohkea ja innovatiivinen tapa kokeilla osallistamista. Asiakkaiden, kuntalaisten ja sidosryhmien osallisuudelle pitää antaa riittävästi arvoa, Anna-Stiina Salminen toteaa.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Pirkanmaalla (PirKOTI) ja Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) -hankkeet kysyivät palveluista verkkoaivoriihessä syyskuussa. Kysely tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialuevalmistelun kanssa. Verkkoaivoriiheen saapui tulevaisuuden ympärivuorokautista kotihoitoa ideoimaan kaikkiaan 486 osallistujaa, joihin kuului asiakkaita, kuntalaisia, työntekijöitä ja läheisiä. Myös järjestöt ja vammais- ja vanhusneuvostot oli sisällytetty kuntalaisiin.

Näin kehitettäisiin tulevaisuuden ympärivuorokautista kotihoitoa:

  • Eniten haluttaisiin käyttää paikantavaa turvaranneketta, kaatumishälytintä ja kuvapuhelinpalvelua.
  • Myös tavallinen turvaranneke, sähköinen tiedotuskanava omaisille, lääkemuistuttaja, sähköinen ajanvaraus, lääkejakeluautomaatti, chat-asiointi sekä sydämen vajaatoiminnan etäseuranta arvotettiin tärkeiksi palveluiksi.
  • Sähköisten palvelujen käyttöä voidaan tukea riittävällä opastuksella ja tuella sekä helppokäyttöisyydellä.
  • Tueksi toivotaan selkeitä käyttöohjeita ja digineuvojia.
  • Palveluiden pitäisi olla helposti löydettäviä ja asiakkaan tarpeet tunnistavia.
  • Sähköisten palvelujen luotettavuuteen ja turvallisuuteen yhdistettiin käytännön toimintavarmuus ja tietoturvallisuus.

Lisätiedot:

Pirkanmaan hyvinvointialue:
Kehittämispäällikkö Marika Järvinen (osallisuus), p. 050 596 9188

Kaikki artikkelit